Bölüm Komisyonları ve Görev Tanımları 

Genel Esaslar                                                                                                   

              Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize etmede Bölüm Başkanına, Bölüm Kuruluna ve Bölüm Akademik Kuruluna yardımcı organ olarak görev yaparlar. Alınan kararlar, ön hazırlık ve yetkili organlara tavsiye niteliğindedir.

       Komisyonlar görev tanımları ile ilgili olarak belirlenen işleri yaparlar. Komisyonlar, “Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu” ile eşgüdüm halinde çalışır.

         Her komisyon bir Başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Komisyon başkanları ve üyeler Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

        Komisyon başkanı, komisyonun verimli ve düzenli çalışmasında, görev dağılımının yapılmasında ve üyelerin denetlenmesinde birinci dereceden sorumludur. Komisyonların genel performansı Bölüm Başkanlığı tarafından her yıl değerlendirilir.

          Her komisyon tüm faaliyetlerini arşivler ve yıllık komisyon dosyasını oluşturur.

       Bölüm Başkanlığı gerekli durumlarda yıl içinde komisyonların belirtilen görevlerinde ve başkan ile üyelerinde değişiklik yapabilir.

    Yıl sonunda komisyon başkanları bir yıllık çalışma raporlarını Bölüm Başkanlığı’na sunarlar.

        Komisyon başkanı değişimlerinde komisyon dosyası dosyanın içeriğini gösteren bir tutanakla teslim edilir/alınır.

      Bölüm komisyonları ve görevleri aşağıdaki gibidir. Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde aşağıdaki belirlenen bazı işleri ya da başka işleri koordine etmek üzere geçici komisyonlar oluşturabilir.

Komisyon

Görev Tanımları

Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu

Stratejik planlama ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

Bölüm faaliyetlerini stratejik plan çerçevesinde değerlendirmek.

Öğrenci anketlerini yapmak ve sonuçlarını yorumlamak

Uygulanmakta olan anket formlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.

MÜDEK ile ilgili dokümanları komisyonlardan almak ve MÜDEK raporlarını ve Özdeğerlendirme raporunu hazırlamak

Öğretim üyelerinin Özgeçmiş formlarının toplanması ve Öğretim kadrosunun analizi,

Bölümde ders veren öğretim elemanlarının ders dosyalarının hazırlanması konusunda bilgilendirilmesi

Ders dosyalarının toplanması ve kriterlere uygunluğunun kontrolünü organize etmek.

Her dönem sonunda danışmanların öğrenciler ile yaptıkları toplantı ve görüşme tutanaklarından oluşan dosyanın değerlendirilmesi.

Program çıktılarının, yenilenecek eğitim amaçlarına ve mühendislik eğitimindeki gelişmelere bağlı olarak ve anket sonuçları, görüşmeler, nitel değerlendirmeler, öğrenci başarı notu ve eğitim olanakları hakkındaki görüşlerle birleştirerek güncellenmesi için Bölüm Yönetimi’ne talepte bulunmak.

Diğer komisyonlarından dönemlik olarak özdeğerlendirme raporlarının istenmesi.

Bologna sürecini izlemek ve diğer akreditasyon sistemlerini incelemek. Sürdürülebilir kalite eğitim sisteminin sürekliliğini sağlamak 

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

Eğitim Komisyonu

Lisans Öğretim Planını hazırlamak ve güncellemek.

Dekanlık Eğitim Komisyonu toplantılarına Bölümü temsilen katılmak.

Bologna Süreci’nde Bölümü temsilen ilgili tüm toplantılara katılmak.

Bölümün AKTS/ECTS koordinatörlüğünü yapmak.

Öğretim üyeleri ve görevlilerinden gelen yeni ders (lisans ve lisansüstü) tekliflerini değerlendirerek, Bölüm Kurulu’na rapor halinde sunmak ve kodlamasını yapmak.

Bologna Süreci çalışmalarını ‘Uluslararası İlişkiler Komisyonu’ ile birlikte değerlendirmek.

Bologna Süreci’nde Üniversitemiz tarafından hazırlanan kataloğun Gıda Mühendisliği Bölümü kısmını kontrol ederek, eksikleri tamamlatmak ve sürekli güncel tutmak.

Bologna Süreci kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi

Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi

Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi

Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi.

Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi, Mevlana gibi) ve yapılacak işlerin belirlenmesi.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi ve her dönem danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması.

Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.

Başarı istatistiklerinin yıllara göre belirlenmesi.

Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (Bölüm web sayfası, MÜDEK panosu)

Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.

MÜDEK Ölçüt 3 çıktılarının yeniden değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Gıda Mühendisliğine Giriş derslerinin Bölüm eğitimine katkılarının incelenmesi.

Sınıf temsilcileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi 

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

 

Endsütriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

Stajları koordine etmek, denetlemek ve kabul etmek.

Endüstriden staj kontenjanı almak.

Stajla ilgili bürokratik işlemleri yürütmek.

Staj yeri için başvuruda bulunan öğrencilerin staj yerlerinin uygunluğuna karar vermek ve staj yeri uygunluk listelerini hazırlamak

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj yapacakları yerlere SGK belgelerinin Dekanlık tarafından fakslanmasını koordine etmek.

Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi

Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi.

Stajlar ile ilgili öğrencilere ait tüm evrakları arşivlemek.

Her sene Kasım ayının ikinci ya da üçüncü haftası staj yapan öğrencilerin sözlü savunmalarını yapacakları komisyonları oluşturmak ve staj defterlerinin ön incelemesini yapıp, bu komisyonlara iletmek.

Bölümde düzenlenecek seminerleri organize etmek.

Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Her yıl en az bir defa paydaşlardan oluşan “Bölüm Danışma Kurulu” (BDK) toplantılarını organize etmek.

Bölüm Danışma Kurulu toplantı sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Danışma Kurulu’nun yenilenmesi.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının BDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenmesi için eğitim komisyonuna sunulması.

Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması

Dış paydaş olarak işveren katkılarının alınması

İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması

Öğrenci staj hareketliliğinin sağlanması, IAESTE, Sanayi Deneyim Sertifikası gibi konularda çalışmalar yapmak.

İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve web sayfasından yapılmasının sağlanması

İşveren anketlerinin değerlendirilmesi.

“Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi.

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

Lisansüstü Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu

Bölümdeki bilimsel araştırmaları yönlendirmek, koordine ve teşvik etmek.

Değişik anabilim dallarına ait disiplinlerarası çalışmaları koordine etmek.

Her yıl bölüme ait bilimsel yayın verilerini çıkarmak üzere, yıl sonunda öğretim elemanlarından Akademik Etkinlik Değerlendirme (AED) Formunu toplamak

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel projeleri koordine etmek.

Lisansüstü sınav komisyonlarını belirlemek (giriş sınavı, tez izleme komitesi, tez savunması).

Lisansüstü haftalık ders programını belirlemek.

Lisansüstü sınav programlarını belirlemek.

Seminer programını hazırlamak ve duyurmak.

Yeni açılacak lisansüstü ders tekliflerini Eğitim Komisyonu ile birlikte değerlendirmek.

Lisansüstü derslerin verimli ve düzenli yapılmasını sağlamak.

Lisansüstü eğitimle ilgili değerlendirme kriterleri oluşturmak.

Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili diğer işleri yürütmek.

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

 

 

Laboratuar ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

Bölüm altyapısının koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

Laboratuvarlar ile ilgili konularda teknisyen, araştırma görevlisi ve öğrencileri koordine etmek.

Laboratuvarların düzenli ve verimli işlemesini sağlamak.

Yeni cihaz / ekipman tekliflerini hazırlamak.

Bölüme gelen döner sermaye analizlerini koordine etmek,

Laboratuvarda gerekli güvenlik önlemlerini almak.

Laboratuvardaki cihazların kalibrasyon durumlarını kontrol etmek ve gerektiğinde bu cihazların kalibrasyonlarını yaptırtmak.

Laboratuvardaki tüm cihazların ve ekipmanların demirbaş listesini hazırlamak ve güncellemek.

Tüm cihazların üzerine adını ve kullanma talimatını etiketlemek.

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi ile ilgili çalışmaları düzenlemek.

Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi

Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması

Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması

Gerçekleştirilen laboratuvar ve alt yapı çalışması raporunun özdeğerlendirme raporuna eklenmesi.

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

Öğrenci İşleri Komisyonu

Sınav programlarını ve görevlendirmelerini hazırlamak.

Sınavların düzenli ve verimli yapılmasını koordine etmek ve denetlemek. Sınav uygulama yönergesi hazırlayarak uygulanmasını sağlamak.

Derslerin düzenli ve verimli yapılmasını koordine etmek ve denetlemek.

Yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin intibaklarını yapmak.

Program değişikliği durumunda öğrenci intibaklarını yapmak.

Öğrenci işlerine ait çalışmaları ve denetimleri yapmak.

Ders kayıtları ve danışmanlık çalışmalarını organize etmek.

Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.

Öğrencilerin disiplin suçlarını değerlendirmek, gerekli durumlarda Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için gerekli kontrolleri yapıp, mezun olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek.

Bölüm Öğrenci Temsilcisi toplantılarını organize etmek.

Dekanlık Eğitim Komisyonu’nun düzenlediği toplantılara ‘Eğitim Komisyonu’ ile birlikte Bölümü temsilen katılmak.

Araştırma Projesi konularının öğretim üyelerinden toplanması

Araştırma Projesi ve seminer derslerinin değerlendirilmesine ilişkin yönerge oluşturulması, proje ve seminer konularının dağılımının listelenip duyurulması ve öğrenci grupları için değerlendirilme komisyonları oluşturması yanında etkinliğinin sağlanması

Öğrencilerin ‘Araştırma Projesi’ne kayıtlanması

Araştırma Projesi formatının güncellenmesi.

Araştırma Projelerinin niteliğine (araştırma-derleme) ve yıllara göre raporlanması.

Mezuniyet aşaması anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

 

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantılar kurmak.

Bölüm adına yurtdışı burslar, öğrenci değişimleri ve anlaşmalar ile ilgilenmek.

Süresi biten ikili anlaşmaları yenilemek.

Değişime giden öğrenci için; tanıtım günleri kapsamında bölümün mevcut ikili anlaşmalarının özelliklerine uygun olarak öğrencileri (ders seçimi, yabancı dil yeterlilik sınavına hangi dilden girmesi gerektiği, yaşam koşulları ve üniversitenin sunduğu imkanlar, vb konusunda) bilgilendirmek.

Erasmus kapsamında eğitime gitmek üzere seçilen (asil listede adı geçen) öğrencilerin değişime gidecekleri kuruma isim ve e-postalarını bildirmek.

Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim anlaşmalarını imzalamak.

Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak.

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümlerinin yapılmasını sağlamak.

Değişimden dönen öğrencilerden geri bildirim almak.

Değişime gelen öğrencilerle öğrenim anlaşmasının imzalanması ve öğrencileri ders içerikleri, eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek, gerektiğinde uyum sağlamasına yardımcı olmak, gönüllü bir öğrenciyi rehber olarak görevlendirmek.

Bologna Süreci’nde Bölümü temsilen ilgili tüm toplantılara ‘Eğitim Komisyonu’ ile birlikte katılmak.

Bologna Süreci çalışmaları kapsamında yer alan program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek.

Yürütülen program geliştirme çalışmalarında yol gösterici olmak.

Hazırlanan program yeterliliklerinin uluslararası normlara uygunluğunu kontrol etmek ve çalışma sonuçlarını Bölüm Başkanlığı’na raporlamak.

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders öğrenme kazanımlarının uluslararası normlara uygunluğunu kontrol etmek.

Bologna Süreci’nde Üniversitemiz tarafından hazırlanan kataloğun Gıda Mühendisliği Bölümü kısmını kontrol ederek, eksikleri tamamlatmak ve sürekli güncel tutmak.

Bologna Süreci kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

Bologna Süreci çalışmalarını ‘Eğitim Komisyonu’ ile birlikte değerlendirmek.

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

 

Mezunlarla İlişkiler ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üniversite içi ve dışında düzenlenen tanıtım organizasyonlarında Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün tanıtımını yapmak.

Her yıl Güz yarıyılının ilk haftasında Bölümü tanıtmak için birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir toplantı düzenlemek.

Mezunları takip etmek ve mezunlardan geri bildirim almak.

Her yıl Nisan Ayı içinde “C.B.Ü. Müh. Fak. Mezunlar Derneği” ile birlikte Gıda Mühendisliği Bölümü Mezunlar Toplantısını düzenlemek.

Mezun bilgi bankasının oluşturulması

Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması

Mezun anketlerinin yapılıp mezun profilinin çıkarılması

Mezunlarla Bölüm arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliğini arttırmak.

Öğrenci kulüpleri ile ilgili organizasyonlarda yer almak.

Mezuniyet etkinliklerinin düzenlenmesi

Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

Bölüm elemanlarının önemli günlerinde hatırlanmalarını sağlamak.

Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işler

 

 

 Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik